Vad vi gör

Allergi är en av våra största folksjukdomar. Så mycket som en tredjedel av Sveriges befolkning lider av astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Barn och ungdomar är särskilt drabbade. 30 procent av alla skolbarn har sämre livskvalitet på grund av någon allergisk sjukdom. Astma är den vanligaste orsaken till att barn söker akut vård och blir inlagda på sjukhus.

För att bättre kunna främja vetenskaplig forskning om allergiska sjukdomar skapade Astma- och Allergiförbundet 1998 en särskild stiftelse, Forskningsfonden, som samlar in pengar till allergiforskning. Insamlade medel delas årligen ut till ett stort antal forskningsprojekt som granskas av en vetenskapligt sammansatt nämnd.

Forskningsfonden samlar in pengar från allmänheten via ett 90-konto, vilket för givaren är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Forskningsfonden kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Tack vare bidrag från allmänheten har fonden genom åren kunnat dela ut mer än 130 miljoner kronor till angelägen allergiforskning.

En viktig finansiär

Enligt forskarna är anslagen från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond oerhört viktiga. För majoriteten av forskarna innebär ett uteblivet anslag från oss en kraftig revision av forskningsplanen eller att projektet inte alls kan genomföras.

Allergikerna deltar i projekten

Vi utbildar också så kallade forskningspartners. Deras uppgift är att representera Astma- och Allergiförbundet i forskningsprojekten och på så vis kunna bidra med sin unika kompetens och erfarenhet för att uppnå största möjliga nytta med den forskning som vi stödjer. Du kan läsa mer om detta under fliken ”Brukarmedverkan”.

Hittar kunskapsluckor

Tillsammans med ledande experter tar vi fram kunskapsöversikter på de områden där det saknas kunskap bland annat hur man bäst behandlar astma och allergi under graviditet. Våra kunskapsöversikter hittar du under ”Material”.

Ökad kunskap för ett bättre liv

Det finns ett stort behov av mer forskning. De allergiska sjukdomarna orsakar svåra besvär och i värsta fall livshotande reaktioner. Forskningen är beroende av ditt stöd. För trots att staten ger ett visst anslag så öronmärks dessa pengar inte till just allergiforskning. Med ökad kunskap kan mycket göras för att underlätta livet för dem som redan är allergiska. Så välkommen att vara med och stödja allergiforskningen. Ditt bidrag kommer att göra stor nytta!

Se filmen om oss i rutan ovanför

 

ge-ditt-bidrag-till allergiforskningen

Hjälp allergiforskarna att uppfylla önskningar!

Alla som har någon form av astma eller allergi har saker de önskar att de kunde göra om de inte var allergiska.

Ge ditt bidrag här!