allergiforskning-header-grass

Forskningsanslag

Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar årligen ut anslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi och annan överkänslighet. Ansökningarna granskas av en vetenskaplig forskningsnämnd samt fondens styrelse.

Utlysning av forskningsanslag 2017

Ansökningar från alla vetenskapsområden är välkomna förutsatt att projektet syftar till att höja livskvaliteten för människor med allergiska sjukdomar.
Fonden vill uppmärksamma alla sökanden att enligt fondens forskningspolicy stödjer fonden kliniskt patientnära forskning och delar ut relativt små anslag till flera sökanden. De anslag som beviljas är ca 200 000 – 250 000 kr per anslagsår. Därmed ska ansökningar stå i relation till storleken på anslagen.  Anslag ska sökas till ett specifikt forskningsprojekt (ej forskningsprogram)  eller till ett delprojekt som anses vara mest relevant för fonden.
Vårt elektroniska ansökningssystem är öppet 170817-170919 för ordinarie anslagsansökan 2017 (systemet stängs kl 23.59 den 19 september). Inloggningen till ansökningssystemet hittar du längst ner på denna sida.

Instruktioner till dig som ska söka anslag

Forskningsanslag kan sökas för 1-3 år beroende på forskningsprojekt. Önskad anslagstid anges i fliken ”Budget” i ansökningsformuläret. Om man beviljats flerårigt anslag från Forskningsfonden kan man inte vara huvudsökande för ett nytt forskningsanslag under det pågående anslagets dispositionstid.
Hela ansökan bör skrivas på svenska men kan skrivas på engelska om forskaren inte behärskar svenska. Ett krav är dock att den populärvetenskapliga beskrivningen av projektet alltid måste skrivas på svenska. Den forskningsplan som man bifogar på sista sidan kan vara på engelska.

Kriterier för sökande:

1. Huvudsökande för projektet måste vara disputerad.
2. Samma forskare kan inte vara huvudman för fler än en projektansökan
3. Samma forskargrupp kan inte få stöd för flera snarlika projekt.
4. För att betraktas som ung forskare ska man ha avlagt sin examen under de senaste 6 åren.

Anvisningar till ansökningsformuläret
Bedömningsriktlinjer och prioriterade områden
Beslut om beviljade anslag

Rapportering av beviljade anslag

Rapportering av beviljade anslag kan göras på de anslag som beviljats 2011-2015. Progressrapport lämnas in enbart på fleråriga anslag som ett villkor för utbetalning av anslag för år 2 & 3. Slutrapport och ekonomisk redovisning lämnas in senast den 1 juni året efter att hela anslagstiden (1-3 år) har gått ut. Formulär för följande finns tillgängliga i ansökningssystemet:

Progressrapporten ska vara ifylld senast den 15  december 2017. Avsaknad av, eller för sent inlämnad rapport medför att anslaget förfaller. Fondens Forskningsnämnd granskar och beslutar om godkännande av progressrapport. Efter den vetenskapliga kontrollen av progressrapporten meddelar fonden huvudsökande via systemet och e-post om rapporten är godkänd. Ny rekvisition för anslag år 2018 kan då skrivas ut via systemet. Logga in i systemet,  klicka på ansökningsnumret för anslaget för att få tillgång till ”Progressrapport” under rubriken ”Kopplade dokument”.

Slutrapport  lämnas in senast den 1 juni året efter att hela anslagstiden (1-3 år) har gått ut. Till exempel: om man beviljats 2 -årigt anslag år 2014 är anslagstiden 150101-161231. Därmed ska slutrapport skickas in senast den 1 juni 2017. Logga in i systemet,  klicka på ansökningsnumret för anslaget för att få tillgång ”Slutrapport” under rubriken ”Kopplade dokument”.

Ekonomisk redovisning lämnas in efter att hela anslagstiden (1-3 år) har gått ut. Anslagsmottagaren måste logga in i systemet, klicka på ansökningsnumret för anslaget för att få tillgång till ”Blankett för ekonomisk redovisning”. Printa ut blanketten som anslagsförvaltaren ska fylla i och skicka in den till oss senast den 1 juni året efter att hela anslagstiden gått ut.

Frågor angående ansökningar kan ställas under kontorstid (kl 9.00 -16.30) till:

T.f fondsekreterare Susanne Rosén
susanne.rosen@astmaoallergiforbundet.se
08-506 28 213 / 070-649 92 45

Till ansökningssystemet >