featured-strawberry-960x280

Stipendium till minne av Kerstin Hejdenberg

Kerstin Hejdenberg var under 90-talet ordförande för såväl Astma- och Allergiförbundet som dess forskningsfond. Vid hennes bortgång 2000 inrättades en minnesfond som varje år delar ut stipendier till doktorander inom barnallergologisk forskning. Stipendiets ändamål är att uppmuntra forskning om psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen, samt prioritera forskning som kan leda till förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patient, och fonden stöder gärna tvärvetenskaplig forskning. Här kan du läsa mer om Kerstin Hejdenberg

Juryn består av Robert Hejdenberg som representerar familjen, Göran Wennergren, professor och barnallergolog vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, Inger Rådö, tidigare huvudsekreterare i Allergiutredningen samt chef för Allergiprogrammet vid Folkhälsoinstitutet och en representant från Unga Allergiker.

Ansökningstiden är årligen fr.o.m. den 1 oktober till den 31 oktober. Ansökan sker via webbformuläret (klicka här)  senast den 31 oktober.

Stipendiater 2016

Juryn har beslutat att år 2016 utdela följande stipendier:

Åsa Strinnholm, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet och OLIN-studierna, Luleå, tilldelas stipendium för forskningsprojektet ”Födoämnesöverkänslighet bland skolbarn med särskilt fokus på prevalens, livskvalitet och upplevelser i samband med dubbel-blind placebo-kontrollerad födoämnesprovokation”.
Födoämnesallergi är ett stort kliniskt problem som inte sällan påverkar allergiska barns och ungdomars livskvalitet. Åsa Strinnholm studerar i sitt doktorandprojekt hur olika former av födoämnesöverkänslighet påverkar livskvaliteten hos skolbarn. Det är inte heller okomplicerat att återintroducera ett födoämne som varit eliminerat under lång tid. Ofta finns en rädsla att äta den mat som man tidigare har varit allergisk emot. Detta har Åsa Strinnholm nyligen rapporterat och hon visar på behovet av att sjukvården följer och ger stöd även åt ungdomar som genomgått en framgångsrik födoämnesprovokation.

Anna Hicke-Roberts, Avdelningen för Pediatrik, Göteborgs universitet och Barnmottagningen, Angereds Närsjukhus, tilldelas stipendium för forskningsprojektet Astma och allergi bland skolbarn i Mölndal och Kiruna; förändring över tid, geografiska skillnader och analys av riskfaktorer för allergiutveckling”.
Astma och allergi är de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn i Sverige och det är väl känt att de allergiska sjukdomarna ökade påtagligt under andra halvan av 1900-talet. I sitt forskningsprojekt studerar Anna Hicke-Roberts hur förekomsten av astma och allergi har förändrats under de senaste två decennierna samt om det finns faktorer som kan minska utvecklingen av allergisk sjukdom. I ett nyligen publicerat arbete rapporteras att förekomsten av allergiska näs- och ögonbesvär fortsätter att öka hos 7- till 9-åringar medan nivån av astma och eksem verkar ha planat ut. I de fortsatta studierna kommer födoämnesallergi att stå i fokus. Anna Hicke-Roberts kommer också att undersöka om det finns kostmönster under tidig barndom som minskar risken för allergi, på liknande sätt som man funnit gynnsam effekt av tidig introduktion av fisk.

Katarina Stenberg Hammar, Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Barnmottagningen Jakobsberg, tilldelas stipendium för forskningsprojektet ”Viral wheeze and risk factors for childhood asthma – an evaluation of clinical, immunological and genetic factors”.
Astmabesvär i samband med förkylningar är vanligt hos spädbarn och småbarn. I sitt doktorandprojekt följer Katarina Stenberg Hammar en grupp barn med återkommande obstruktiva besvär vid infektioner. Katarina Stenberg Hammar har funnit att dessa barn har en överrepresentation av riskfaktorer dels via ärftlighet och miljöfaktorer men också en immunologisk och genetisk känslighet jämfört med en grupp friska kontroller utan obstruktiva besvär. Bland annat har barnen ökad förekomst av en gen som nyligen har visats ha koppling till småbarnsastma. Studien fortsätter nu med årliga uppföljningar av barnen.

Stipendiater 2015

Juryn har beslutat att år 2015 utdela följande stipendier:

Jessica Magnusson, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, tilldelas stipendium för forskningsprojektet ”Plasmafettsyror i relation till utveckling av allergisk sjukdom under barndomen”.
Tidigare studier har visat minskad risk för astma och allergi vid tidig introduktion av fisk i spädbarnets kost. Orsaken är inte klarlagd, men en gynnsam effekt av omega-3-fettsyror har diskuterats som möjlig förklaring. Jessica Magnusson ska nu studera allergisk sjukdom under skolåldern upp till 16 år i relation till fettsyrenivåer i blodet vid 8 års ålder och till barnets kost. På så sätt kommer studien att belysa fettsyrornas betydelse för utveckling av allergisk sjukdom under barndomen vilket innebär värdefull ny kunskap.

Josef Brandström, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Sachsska barn och ungdomssjukhuset, tilldelas stipendium för forskningsprojektet ”Behandling av svår jordnötsallergi med omalizumab och efterföljande oral immunoterapi”.
Jordnötsallergi är ett ökande problem i Sverige och botande behandling har hittills saknats. Josef Brandström undersöker om behandling med antikroppar mot IgE, omalizumab, kan ge möjlighet för patienten att börja äta och utveckla tolerans mot jordnöt samt sedan fortsätta tåla jordnöt när anti-IgE-behandlingen trappas ut. Om denna metod att uppnå en kvarstående tolerans för jordnöt visar sig framgångsrik är det ett stort framsteg. En sådan behandlingsmetod skulle också öppna möjlighet för behandling av andra svåra födoämnesallergier.

Jesse Thacher, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, tilldelas stipendium för forskningsprojektet ”Inomhusmiljö och utveckling av astma och lungfunktion under uppväxten”.
Grund för projektet är en epidemiologisk studie – BAMSE- där 4089 barn följts från födelsen till 16 års ålder. Tidigare studier har visat att barn som exponerats för förhöjd förekomst av fukt och mögel har en ökad risk för luftvägssymptom inklusive astma under småbarnsåren. Denna studie kan ge angelägen kunskap om exponering av fukt och mögel påverkar utveckling av astma och lungfunktion upp till 16 års ålder, d.v.s. om detta  samband kvarstår när barnen blir äldre. Underlaget för prevention och behandling av skolbarn kan därmed förväntas bli bättre.

Tidigare stipendiater

2014
Emma Johansson, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet tilldelas stipendium för forskningsprojektet
” The course of childhood eczema”.

Elin Dahlén, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet tilldelas stipendium för forskningsprojektet
”Läkemedelsbehandling, astmakontroll och självskattad hälsa bland ungdomar med astma”.

Juan Wang, Arbets-och miljömedicin, Uppsala Universitetet tilldelas stipendium för forskningsprojektet
”Astma, rinit och sjuka hus symtom (SBS) – samband med bostadsmiljön och skolmiljön”.

2013
Anna Winberg, Institutionen för klinisk vetenskap/pediatrik, Umeå Universitet
”Förekomst av födoämnesöverkänslighet bland svenska skolbarn – validering med dubbelblind placebokontrollerad födoämnesprovokation och inflammationsmarkörer”. 

Sara Fagerstedt, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Karolinska Institutet
”Allergiutveckling hos barn – påverkar livsstilen exponering för immunstörande miljöföroreningar under graviditet och tidig barndom – ALADDIN-studien”.

Guihong Cai, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet
MögelDNA, mögel, fukt och pälsdjursallergen i skolor, allergiförskolor och vanliga förskolor – samband med luftvägshälsa hos barnen”.

2012
Natalia Ballardini, Institutionen för miljömedicin, Karolinska Institutet
”Aspects of eczema in childhood”

Marina Jonsson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet
“Kommunikation ur ett patientperspektiv – djupintervjuer med tonåringar som har astma”

Mirja Vetander, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
”Svår födoämnesallergi bland barn och ungdomar: utlösande agens, symptomatologi, konsekvenser, påverkan på hälsorelaterad livskvalitet och hantering inom sjukvården”

Anne Örtqvist, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet
”Swedish Twin Study On Perinatal characteristics to Prevent Astma – Stoppa”

2010
Maria Ingemansson,
barnläkare på Astrid Lindgrens sjukhus, doktorand på Karolinska Insititutet
”Effekter på vårdkvalitet för barn och astma. En randomiserad kontrollerad interventionsstudie med aktiverande behovsstyrd utbildning i primärvården”

Jon Konradsen, barnläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus, doktorand på Karolinska Institutet
”Severe asthma in children – Clinical characteristics and assessment of lungfunction, allergy and airway inflammation”

2009
Fredrik Stenius, doktorand vid Karolinska Institutet och ST-läkare i barnmedicin på Sachsska Barnsjukhuset i Stockholm
”Livsstil och allergi – en prospektiv undersökning om betydelsen av miljö- och livsstilsfaktorer under graviditet och barnets tidiga uppväxt”

Björn Nordlund, barnsjuksköterska vid lung- och allergimottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och doktorand vid Karolinska Institutet, institutionen för kvinnor och barns hälsa
”Hälsorelaterad livskvalitet hos skolbarn med svår astma”

2008
Kerstin Sundell, institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet
”Livskvalitet och egenskaper hos ungdomar med astma och specifika allergier”

2007
Eva Östblom, institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
”Symptoms of food hypersensitivity in relation to sensitization to food and health-related quality of life in children”

2006
Linus Andersson,
institutionen för psykologi, Umeå Universitet
”Prevalence of chemical sensitivity and its risks factors in teenagers: a population based study”

2005
Irene Devenney, barnkliniken, Lindköpings Universitet
”Att tåla eller inte tåla – hur växer man ifrån eksem och födoämnesallergi”