featured-nutter-960x270

Bidrag för forskningsrelaterade projekt

Under 2013 introducerade fonden en ny form av bidrag för forskningsrelaterade projekt. Dessa bidrag är avsedda för olika forskningsrelaterade projekt och bidragen är mindre i belopp än ordinarie forskningsanslag.

1. Bidragsform

Särskilt bidrag för olika forskningsrelaterade projekt bland annat

  • bidrag för att arrangera vetenskapliga möten och föreläsningar inom allergiområdet
  • bidrag för förstudier, initiativ till forskningsområden, artiklar, enkäter osv

2. Ansökningsperiod

Löpande ansökningsperiod.

3. Kriterier för sökande och ansökan

  1. Bidrag beviljas för att arrangera vetenskapliga möten och föreläsningar i Sverige inom området astma, allergi och annan överkänslighet.
  2. Ansökan måste göras innan det vetenskapliga mötet/föreläsningen hålls.
  3. Stöd ges endast till vetenskapliga möten/föreläsningar där Forskningsfonden blir en tydlig sponsor.
  4. Bidrag kan även beviljas för andra forskningsrelaterade projekt som styrelsen bedömer angelägna.

4. Bedömningsriktlinjer för bidraget

Fondstyrelsens ledamöter bedömer ansökningarna utifrån

  1. Brukarrelevans/samhällsrelevans
  2. Originalitet (nyskapande förmåga)
  3. Möjlighet till/omfattning av kunskapsspridning
  4. För vetenskapliga arrangemang: Klinisk relevans

5. Bidragsbeslut och beviljandegrad

Fondens styrelse behandlar och beslutar löpande om bidrag till forskningsrelaterade projekt.

6. Redovisning av beviljade medel

Huvudsökanden är ansvarig för den ekonomiska redovisningen. Dokumentation av det forskningsrelaterade projektet bifogas till den ekonomiska redovisningen.