featured-tubes-money-960x250

Finansiering av astma- och allergiforskning i Sverige

Sverige är en aktiv aktör inom allergiforskning i ett internationellt perspektiv. Mycket av forskningen bedrivs av stora forskningsgrupper knutna till universitetssjukhusen. Deras forskningsresultat är av central betydelse för att på sikt förbättra vården för patienter med allergiska besvär. Kliniskt patientnära forskning är också viktigt för införandet av nya metoder samt för utvärdering av den redan etablerade vården.

Det råder oklarheter hur medlen för allergiforskning har utvecklats över tid och därför beställde Astma-och Allergiförbundets Forskningsfond under 2011 en undersökning i syfte att kartlägga hur allergiforskning finansieras i Sverige. Syftet var även att kartlägga de verksamma forskarnas synpunkter på finansieringen.

En webbenkät skickades till alla de forskare som sökt anslag från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond under 2005-2011; sammanlagt 315 sökanden. Baserat på enkätsvaren gjordes sedan intervjuer med de externa finansiärerna som omnämnts som betydelsefulla finansiärer.

Läs enkätsvaren här
Enkätsvar (PDF, Öppnas i nytt fönster)

Slutsatser

Astma- och allergiforskning finansieras huvudsakligen via universitet. De externa finansiärerna av allergiforskning i Sverige är Hjärt- och Lungfonden, Vårdalstiftelsen, Vetenskapsrådet, Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS), Formas och Cancer- och Allergifonden. Utöver dessa finansiärer finns ett antal mindre fonder som också bidrar till allergiforskningen.

Enligt vår undersökning gav dessa finansiärer sammanlagt cirka 42 miljoner kronor till astma- och allergiforskning 2010. En ytterst liten andel (9 miljoner av 1521 miljoner = 0,6 %) av tillgängliga forskningsmedel från externa finansiärer var öronmärkta för allergiforskning. Avsaknaden av öronmärkta medel till allergiforskning leder till svårigheter för mindre etablerade forskare.

Allergiforskarna söker anslag från universitet och region i fri konkurrens med forskare från andra ämnesområden. Här gynnas etablerade forskare där vetenskapliga meriter har stor betydelse i bedömningen av vetenskaplig kvalitet. Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar ut 100% av anslagen till astma- och allergiforskning. Ingen av de andra finansiärerna har någon policy angående den andel som ska tillfalla allergiforskning.

Samtidigt kan konstateras att budgeterna för allergiforskning är väldigt små vilket innebär att även små bidrag har stor betydelse. En majoritet av de sökande till Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond kunde inte genomföra projektet utan projektanslag från Forskningsfonden.

Slutsatsen blir att många projekt som kan ha stor betydelse för patientvården inte blir av. Med en förändrad bidragspolicy, möjligtvis med gemensamma krafter mellan olika finansiärer, skulle man kunna genomföra mycket forskning som gagnar patienten och inte minst stimulerar mindre etablerade forskare att fortsätta med allergiforskning. Något som på sikt kan ha stor betydelse för att förstärka svensk allergiforskning.

ge-ditt-bidrag-till allergiforskningen

Hjälp allergiforskarna att uppfylla önskningar!

Alla som har någon form av astma eller allergi har saker de önskar att de kunde göra om de inte var allergiska.

Ge ditt bidrag här!