historisk-forskning-ny

Allergiforskning genom tiderna

Den första beskrivningen av något som kan ha varit en allergisk reaktion gäller farao Menes (ca 3000 f. Kr.). Att döma av hieroglyfen dog han av något som kan ha varit ett stick av en insekt. I så fall skulle dödsorsaken varit en allergisk chockreaktion. Hippokrates introducerade begreppen astma och eksem på 400 f.Kr. men då innefattade termerna alla hudsjukdomar och alla former av andnöd.

Från 16- och 1700 – talen finns enstaka beskrivningar av astma men sjukdomen var uppenbarligen ovanlig. De första beskrivningarna av ”sommarkatarr”, det vill säga hösnuva gjordes i början av 1800-talet. Hösnuva uppfattades allmänt som en funktionell nervös sjukdom nära besläktat med det sena 1800-talets modesjukdom, neurasteni (sjuklig trötthet). Det blev prestigefyllt att ha hösnuva. I USA blev Hösnuveföreningen (Hay Fever Association) en sorts societetsklubb och det allergiska serienysandet ett tecken på exklusivitet! Föreningen slog också fast att kurortsvistelse i friskt bergsklimat var den enda effektiva behandlingen. Skeptiker var övertygade om att hösnuva var ett påhitt av hotellägare.

Den engelske läkaren Charles Blackley kunde i slutet av 1800-talet påvisa att besvären av hösnuva utlöstes av olika slags pollen och inte, som man tidigare trott, av olika dofter, ljus eller värme. Det är rimligt att betrakta Blackley som den första allergiforskaren i modern bemärkelse. Under senare delen av 1800-talet fick den naturvetenskapliga forskningen sitt stora genombrott och den medicinska vetenskapen blev allt mer etablerad både internationellt och i Sverige. Samtidigt blev forskarna en socialt erkänd grupp. De bakteriologiska upptäckterna hade konsekvenser för utvecklingen av ett nytt kunskapsområde, nämligen immunologin.

Några av de stora genombrotten i allergiforskningen:

År 1894
Begreppet överkänslighet användes för första gången av tyske forskaren von Behring.

År 1902
Termen anafylaxi myntades efter att franska forskarna Richet och Portier kunde visa i en serie försök att andningsbesvär uppträdde hos hundar när de för andra gången injicerades med en liten dos protein

År 1906
Termen allergi introduceras av tysken von Pirquet. Termen stod för alla former av förändrad immunologisk reaktivitet oavsett om följden blev immunitet eller överkänslighet

1920-talet
Upptäckten av signalsubstansen histamin, passiv överföring av allergiska reaktioner, definitionen av atopi

1950-60-talet
Införandet av effektivare mediciner

År 1963
Klassificering av olika immunologiska reaktioner av Combs och Gell

År 1967
Identifiering av antikroppen IgE (bland annat SGO Johansson) vilket ledde till att allergidiagnostik med hjälp av blodprov blev möjlig

Kunskapen om allergi har ökat enormt under de senaste 100 åren och behandlingarna har blivit effektivare. Forskningsfronten har flyttats framåt. Ändå ökar antalet fall av astma och allergi. Ingen enighet råder om varför denna dramatiska ökning har skett. Förvåningen var stor när man till exempel fann att länder tillhörande forna Sovjetunionen hade färre allergiker än de länder som var bättre ställda i fråga om luftföroreningar och hygien inomhus. Detta stämde inte med uppfattningen om betydelsen av yttre föroreningar i miljön för utveckling av allergi. Allergisjukdomarna är alltså vanliga medan allergologerna är få och forskningsresurserna begränsade. Mer forskning behövs.

Den senaste tidens allergiforskning kan du läsa om här.

Källa: ”Allergi – kampen om en folksjukdom”; Bengt Björksten & Göran Graninger. Atlantis 2008.

ge-ditt-bidrag-till allergiforskningen

Hjälp allergiforskarna att uppfylla önskningar!

Alla som har någon form av astma eller allergi har saker de önskar att de kunde göra om de inte var allergiska.

Ge ditt bidrag här!